Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

Obowiązek informacyjny - RODO

Kategorie: Aktualności,
Data: 2018-05-23
Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Państwu przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: 
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
33-100 Tarnów al. M. B. Fatimskiej 2 
NIP: 873-13-98-530
REGON 851763213
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, 33-100 Tarnów al. M. B. Fatimskiej 2 telefonicznie nr (14) 621-77-91 lub e-mail: sekretariat@pspr.tarnow.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Tarnowie, 33-100 Tarnów al. M. B. Fatimskiej 2 lub e-mail: iod@pspr.tarnow.pl lub pod numerem telefonu: (14) 621-77-91 (wew.27). Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

• przeprowadzania rekrutacji, postępowań konkursowych
• realizacji obowiązków wynikających ze stosunku pracy na podstawie umów o pracę, cywilnoprawnych lub wolontariatu, przeprowadzania praktyk, stażu i szkoleń. 
• zawierania umów o udzielanie zamówień publicznych, umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, umów najmu, umów darowizny
• wystawiania rachunków
• ewidencji faktur za usługi, materiały i towary zakupione przez Administratora
• prowadzenia sprawozdawczości finansowej
• realizacji wstępnych i okresowych szkoleń BHP 
• korzystania ze świadczeń socjalnych. 
• wideo rejestracji (monitoring)

4.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.Dane osobowe pracowników przetwarzamy m.in. na podstawie:
• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
• Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., 
• Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r, 
• Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
• Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
• a także na podstawie: przepisów innych ustaw krajowych oraz aktów prawa Unii Europejskiej.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

8.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy również, że

9.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Z poważaniem
Administrator Danych Osobowych