Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

Historia PSPR w Tarnowie

Informacje o działalności Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie przed II wojną światową są bardzo skąpe.
Wiadomo, że już w 1891 roku powstało w Krakowie "Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe".

Rok 1912
W 1914 roku istniało w Polsce łącznie 10 stacji pogotowia ratunkowego, w tym także w Tarnowie ( w 1912 roku w tarnowskiej "Pogoni" znajdujemy wzmianki o jego działalności). 
W okresie międzywojennym pogotowie dysponowało karetką jednokonną, utrzymywaną w remizie strażackiej przy ul. Brodzińskiego naprzeciw siedziby stacji pogotowia. 

Po II wojnie światowej
W latach 1948-49 decyzja Ministra Zdrowia podporządkowano w Polsce "Ochotnicze Towarzystwa Ratunkowe" - Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, który podjął starania o uruchomienie stacji pogotowia jako zorganizowanych placówek służby zdrowia. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie rozpoczęła swą działalność w dniu 24 lutego 1949 roku. Była to pierwsza w Polsce "Stacja Pogotowia PCK" zorganizowana na szczeblu powiatu oraz pierwsza placówka społecznej służby zdrowia w mieście Tarnowie. Starania o jej uruchomienie czynili od 1948 roku działacze Polskiego Czerwonego Krzyża, z których na wyróżnienie zasługują lekarze: Mieczysław Krupiński, Jan Lis oraz Marian Rysiński.

00011.jpg

Pierwsza lokalizacja pogotowia

Pierwszą siedzibą pogotowia był budynek przy ul. Brodzińskiego. Tarnowskie Pogotowie Ratunkowe obszarem swego działania obejmowało miasto i powiat tarnowski. Pierwszym kierownikiem pogotowia został lek. med. Mieczysław Krupiński. Do końca 1949 roku zarejestrowano w stacji ponad 3000 wyjazdów do chorych . 
Początki działalności były trudne ze względu na małą liczbę pojazdów - jeszcze do 1952 roku wykorzystywano do wyjazdów również bryczki jednokonne.
W styczniu 1951 roku w związku z przejmowaniem bazy lecznictwa przez Resort Zdrowia - Pogotowie przeszło w gestię Wydziału Zdrowia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej jako Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. W stacji zostało zatrudnionych trzech stałych lekarzy. Działalność pomocy doraźnej regulowały ogólne instrukcje wydane przez Ministerstwo Zdrowia. 

00012.jpg

Pogotowie przy ul. Brodzińskiego
W 1963 roku wykorzystując fakt likwidacji małego Seminarium Duchownego w Tarnowie - przeniesiono siedzibę Stacji Pogotowia z ul. Brodzinskiego na ul. Dzierżyńskiego ( obecnie ul. Mościckiego) . W nowych pomieszczeniach - w 15 rocznicę swej działalności - Tarnowska Stacja dysponując znacznie większą ilością pomieszczeń, znacznie poszerzyła zakres udzielanych porad ambulatoryjnych. 
W latach 1958-1973 kierownikiem pogotowia był lek. med. Zbigniew Nowak, który przyczynił się do znacznego rozwoju tej placówki.

00013.jpg

Rok 1975
W ramach reformy administracyjnej kraju z chwilą powstania województwa tarnowskiego w 1975 roku Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego włączona została w struktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie - jako oddział pomocy doraźnej WSZ. 

Dyrektor Marek Latała
Wynikiem przeprowadzonej akcji protestacyjno-strajkowej jest utworzenie od 1 lipca 1990 roku - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie jako samodzielnej jednostki organizacyjno - budżetowej. Dyrektorem nowo powołanej placówki zostaje lek.med. Marek Latała jego zastępcą - mgr Danuta Nosek.
Początkowy okres samodzielności Tarnowskiego Pogotowia nie był łatwy - oczekiwania i rozbudzone nadzieje pracowników zderzyły się z prozaiczną rzeczywistością. W nowo powołanej placówce pozostały stare problemy: brak lekarzy etatowych, nowoczesnych karetek i sprzętu medycznego.
Dzięki ogromnym staraniom dyrekcji stopniowo zaczynają się poprawiać warunki pracy.

Pogotowie przy Al. M.B. Fatimskiej 2
W sierpniu 1993 roku nastąpiło przekazanie obiektu dawnego przedszkola wojskowego na terenie koszar wojskowych przy ul. Nowodąbrowskiej (obecnie al. M.B. Fatimskiej) - z przeznaczeniem na nową siedzibę Tarnowskiego Pogotowia Ratunkowego. Przyjęty obiekt wymagał przeprowadzenia remontu kapitalnego, wyburzenia starych zabudowań gospodarczych, budowy nowych garaży dla karetek, wykonania dróg dojazdowych, placu manewrowego oraz zagospodarowania otoczenia. Remont trwał od sierpnia 1993 r. do lutego 1994 r. 7 marca 1994 roku uroczyście otwarto nową siedzibę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie przy ul. Nowodąbrowskiej , która do dnia dzisiejszego jest centralną placówką pogotowia. Od 1999 roku po wprowadzeniu reformy administracyjnej i reformy służby zdrowia Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie zmieniła nazwę na Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego i stała się samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej , której podmiotem prowadzącym jest Powiat Ziemski Tarnowski. W lipcu 2000 roku Dyrektorem Pogotowia zostaje mgr Wiesława Jarosz.

00014.jpg

Od czerwca 2007 do 14 lutego 2008 obowiązki dyrektora PSPR w Tarnowie pełniła Pani mgr Bożena Korus. Pod koniec 2007 roku następuje przejęcie i włączenie w struktury PSPR stacji pogotowia ratunkowego w Tuchowie, Gromniku i Szerzynach. Decyzją Zarządu Powiatu Tarnowskiego od dnia 14 lutego 2008 roku Powiatową Stacją Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie kieruje mgr inż. Jacek Stefański.

00015.jpg

Z dniem 14 lutego 2008 roku Dyrektorem PSPR w Tarnowie zostaje mgr inż. Jacek Stefański. Funkcję tą pełni do dnia 31 października 2008 r. Od dnia 1 listopada 2008 roku Dyrektorem Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie zostaje mgr Jacek Żak.

Od 2 lutego 2011 roku po wygranym konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie powołano Panią mgr Kazimierę Kunecką. Z dniem 23 maja 2011r. lek med. Witold Wiatr został zatrudniony na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Funkcję tę pełnił do 22 maja 2013 roku.

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wybrała w dniu 3 marca 2014 roku Pana Piotra Koguta na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, który został zatrudniony w PSPR w Tarnowie na okres 6 lat tj. od 01.04.2014 r. do 31.03.2020 r.

Od dnia 1 lipca 2011 r. uruchomiono nową Filię Wyjazdową z zespołem ratownictwa medycznego "P" w Zakliczynie oraz zwiększono o jeden zespół wyjazdowy "P" stan zabezpieczenia medycznego przy Alei M.B. Fatimskiej w Tarnowie. Obydwa zespoły pracują
w systemie jednozmianowym w godzinach od 7 do 19. Z dniem 1 lipca 2011r. decyzją Wojewody Małopolskiego przekształcono zespół wyjazdowy "S" na zespół typu "P" w Filii Wyjazdowej przy ulicy Błonie 2.

Budowa Dyspozytorni Medycznej Nr 2 w Tarnowie. Wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia SWD.

00471.jpg

W połowie 2011 roku w całym województwie małopolskim został wdrożony teleinformatyczny system wspomagania pracy i działania Pogotowia Ratunkowego. Wszystkie pogotowia ratunkowe zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz narzędzia o jednolitej postaci. System ten wprowadzono również w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

W początkowej fazie wdrożenia poszczególne pogotowia dysponowały swoimi zespołami z własnych dyspozytorni medycznych rozlokowanych w każdym z powiatów.
W celu uzyskania właściwego i szybkiego przepływu informacji pomiędzy pacjentami, dyspozytorami i ZRM, a tym samym skrócenia czasu dotarcia pomocy medycznej do miejsca zdarzenia, w połowie 2012 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego centrum dyspozytorskiego w Tarnowie, na działce przekazanej przez Powiat Tarnowski Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej przy Al. M.B. Fatimskiej 2 - zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Małopolskiego.

Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna nr 2 w Tarnowie rozpoczęła działalność 01.10.2012r. Budynek charakteryzuje się nowoczesną infrastrukturą oraz rozwiązaniami technicznymi.

00470.jpg

Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna nr 2 w Tarnowie wyposażona jest w 6 stanowisk dyspozytorskich i obsługuje następujące powiaty: tarnowski ziemski i grodzki, limanowski, nowosądecki ziemski i grodzki, gorlicki, brzeski, bocheński, dąbrowski oraz miasta Tarnów i Nowy Sącz.

W obecnej chwili w województwie małopolskim funkcjonują dwie duże zcentralizowane dyspozytornie medyczne działające w Krakowie oraz Tarnowie. Opierają się one na wspomnianym systemie wprowadzonym w 2011r.


System wspomagania dowodzenia autorstwa WASKO to wielozadaniowa platforma wspierająca działanie Centrów koordynacji działań ratowniczych i porządkowych w zakresie m.in. przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń, przetwarzania wprowadzanych informacji, dysponowania i alarmowania właściwych sił i środków, a także wizualizacji, kolekcji i przetwarzania danych pochodzących z różnorodnych urządzeń i systemów.

00469.jpg

Dzięki temu iż system działa na wielu poziomach oraz w sposób centralizujący wszystkie dane, możliwe było stworzenie współpracy między wszystkimi jednostkami pogotowia w całej Małopolsce oraz stworzenie dużych Zcentralizowanych dyspozytorni które przejęły rolę tych mniejszych. Sam system SWD w pełnej swej funkcjonalności składa się z kilku części, wspomagających zarówno pracę Dyspozytorów ale również pracę zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Administrowanie pracą Pogotowia.


Wszystkie karetki dzięki odpowiednim urządzeniom są na bieżąco monitorowane, widoczny jest ich stan, dokładne położenie oraz statusy w jakim się znajdują. Zespoły Ratunkowe zostały również wyposażone w tablety z łącznością GSM oraz odbiornikami GPS dzięki temu mogą wspomagać się w lokalizowaniu miejsca zdarzenia, wypełniać karty czynności medycznych na miejscu oraz informować dyspozytornie o zmianach statusu wyjazdu.


W miejscach stacjonowania znajdują się terminale na które dostarczane są zlecenia wyjazdów oraz drukarka sieciowa na której możliwe jest automatyczne drukowanie takiego zlecenia. Zamontowane zostały również telefony działające w technologii VOIP, które stanowią kolejny środek łączności w miejscu stacjonowani zespołu ratownictwa medycznego.


Główną cześć systemu w dyspozytorni stanowią stacje robocze 3 monitorowe z cyfrową mapą oraz narzędziami potrzebnymi do prawidłowego dysponowania zespołami a także konsole radiowo telefoniczne pełniące rolę urządzeń do odbioru zgłoszeń z numeru alarmowego a także do łączności radiowej w wszystkimi zespołami.

00468.jpg

Należy zaznaczyć iż wszystkie dotychczasowe elementy służące do komunikacji między zespołami a dyspozytorem takie jak np. telefony stacjonarne, telefony komórkowe, oraz radiotelefony są w dalszym ciągu wykorzystywane oraz na bieżąco udoskonalane dzięki temu pełnią rolę jako alternatywne środki łączności działające na równi z środkami wchodzącymi w skład nowego systemu.

W dyspozytorni w Tarnowie dodatkowo każdy dyspozytor ma do dyspozycji niezależną mapę cyfrową zarówno na każdym stanowisku jak i dużym ekranie, do wyszukiwania miejsc oraz wyznaczania optymalnych tras w celu pomocy zespołom wyjazdowym do szybkiego dotarcia do celu, lub odnalezienia miejsca o nazwie np. potocznej, nie występującej zawsze w mapach oficjalnych.


Na każdym stanowisku znajduje się również telefon stacjonarny boczny podłączony do centrali telefonicznej zapasowej, która w przypadku większej awarii konsol, może przejąć ich rolę.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa oraz zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu krążenia poprzez skrócenie czasu interwencji medycznej w przypadkach ostrych zespołów wieńcowych, w roku 2012 Powiat Tarnowski zawarł Porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa o współpracy w zakresie wdrożenia telemedycznej sieci ratunkowej na terenie powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa, zapewniającej teletransmisję danych pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie a Pracownią Hemodynamiki Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Nie zaprzestając w działaniach na rzecz jak najlepszego zabezpieczenia mieszkańców regionu w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, dzięki zaangażowaniu i współpracy na linii Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Tarnowie i Dyrektor Tarnowskiego Pogotowia od 1 sierpnia 2013 r. uruchomiono dodatkowyZRM w PSPR w Tarnowie przy al. M.B. Fatimskiej 2, stacjonujący w godz. 8.00-20.00

Od 1 kwietnia 2014 r. uruchomiono nowe miejsce stacjonowania ZRM w Lisiej Górze.

Powiat tarnowski i miasto Tarnów obsługują aktualnie 3 zespoły specjalistyczne i 10 zespołów podstawowych w 10 miejscach stacjonowania.

Aktualne miejsca stacjonowania ZRM:

zespół ratownictwa medycznego „S” – miejsce stacjonowania Tarnów, al. M.B. Fatimskiej 2
zespół ratownictwa medycznego „S”– miejsce stacjonowania Tarnów, Kwiatkowskiego 18
zespół ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Tarnów, al. M.B. Fatimskiej 2
1/2 zespół ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Tarnów, al. M.B. Fatimskiej 2
zespół ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Tarnów, al. M.B. Fatimskiej 2
2/3 zespołu ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Tarnów Błonie 2a,
zespół ratownictwa medycznego „S” - miejsce stacjonowania Tuchów, ul. Szpitalna 1,
zespół ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Wojnicz, ul. Zawale 30,
zespół ratownictwa medycznego „P”- miejsce stacjonowania Żabno, ul. Piłsudskiego7,
zespół ratownictwa medycznego „P”- miejsce stacjonowania Gromnik, ul. Krynicka 3,
zespół ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Szerzyny,
2/3 zespołu ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Zakliczyn, ul. Szkolna 1 
1/2 zespołu ratownictwa medycznego „P”- miejsce stacjonowania Lisia Góra ul. W. Witosa 4