Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

O PSPR


Siedzibą PSPR jest Miasto Tarnów.
Obszar działania PSPR obejmuje miasto Tarnów i Powiat TarnowskiForma prawna
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
2. Podmiotem tworzącym jest Powiat Tarnowski jako jednostka samorządu terytorialnego. 
3. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działaność leczniczą nr 000000005910 prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego.
4. Wpis do KRS : nr 0000016046 

Celem działania1 PSPR w Tarnowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. PSPR udziela świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego poprzez jednostki systemu-zespoły ratownictwa medycznego, podejmujące medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych.
Do zadań Stacji PSPR należy:2:
1. Podejmowanie medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego tj. stanie polegającym na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała, lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.
2. Transport osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora medycznego z wyłączeniem transportu osób pomiędzy szpitalami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Prowadzenie dokumentacji medycznej czynności ratunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
4. Zabezpieczenie doraźnej pomocy medycznej w okolicznościowych zbiorowiskach ludzi (w tym: masowe imprezy) oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
5. Prowadzenie rejestracji zgłoszeń i udzielanie informacji o chorych, którym w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym zachorowaniem lub pogorszeniem stanu zdrowia udzielona została pomoc przez pogotowie ratunkowe. 
6. Organizowanie, koordynowanie oraz uczestniczenie na polecenie lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w akcjach ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych i innych masowych akcjach na terenie województwa – jeżeli ich rozmiary przekraczają możliwości udzielania poszkodowanym natychmiastowej pomocy przez jednostki systemu działające na danym terenie 
7. Współpraca z Policją w sprawach mających podłoże kryminalne
8. Współdziałania z zespołem lotnictwa sanitarnego SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
9. Prowadzenie działalności ekonomiczno-administracyjnej, spraw osobowych i socjalnych, spraw bhp i ppoż.
10. Edukacja i doskonalenie zawodowe w ramach Szkoły Ratownictwa Medycznego dla pracowników oraz osób spoza jednostki Powiatowej Stacji Pogotowia ratunkowego.
11. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów


PSPR może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą w zakresie:
a) usług transportu chorych w wyniku zawartych umów lub zleceń,
b) przewozu materiałów biologicznych lub materiałów wykorzystywanych do udzielania, świadczeń zdrowotnych wymagających specjalistycznych warunków transportu,
c) wynajmu pomieszczeń i wydzierżawiania placów,
d) usług medycznych,
e) organizacji szkoleń,
f) organizacji zabezpieczenia medycznego imprez masowych, której prowadzenie nie może ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta w procesie udzielania świadczeń.

lan1777-20180725.jpg

lan1792-20180725.jpg

lan1800-20180725.jpg

lan1782-20180725.jpg

lan1794-20180725.jpg

lan1795-photoshop.jpg