Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

Regulamin i RODO - Mistrzostwa TARNÓW 2019


Regulamin zawodów - pobierz w wersji pdf

REGULAMIN ZAWODÓW

 • § 1. WARUNKI OGÓLNE
  1. W zawodach mogą brać udział:
   • zespoły specjalistyczne w składzie maksymalnie trzech osób uprawnionych do medycznych czynności ratunkowych w tym lekarz systemu
   • oraz zespoły podstawowe maksymalnie trzy osoby uprawnione do medycznych czynności ratunkowych
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby startujących zespołów. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszenia zespołu.
  3. Każdy zespół otrzyma numer startowy podczas rejestracji w biurze zawodów.
  4. Każdy zespół otrzyma czasy wyjazdów do zadań.
  5. Zespoły zobligowane są do zgłoszenia się 5 minut przed wyjazdem do zadania w biurze mistrzostw, jeżeli wyjeżdżają do konkurencji z miejsca noclegu.
  6. Każdy członek zespołu musi posiadać odzież ratowniczą zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
  7. Każdy zespół przemieszcza się między zadaniami własnym ambulansem bez sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
  8. W trakcie mistrzostw nie wolno używać sygnałów świetlno-dźwiękowych z wyjątkiem sytuacji, w których:
   • w opisie zadania znajduje się odpowiednia dyspozycja;
   • ich użycie jest konieczne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
  9. W sytuacji realnej konieczności udzielenia pomocy zespół natychmiast powiadamia system PRM oraz organizatora
  10. Zespoły muszą być wyposażone w sprzęt medyczny zgodnym z Zrządzeniem nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz określonym regulaminem mistrzostw
  11. W ramach opłaty za uczestnictwo organizator zapewnia zespołom: zakwaterowanie, wyżywienie, udział w imprezie integracyjnej.
RODO - Klauzla informacyjna - pobierz

Obowiązek informacyjny dla uczestników Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym - Tarnów 2019

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej zwane: „RODO”), informujemy iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
  w Tarnowie, Al. M.B. Fatimskiej 2, 33-100 Tarnów tel. (14) 621 77 91, e-mail: sekretariat@pspr.tarnow.pl
 2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: iod@pspr.tarnow.pl lub tel. 14 621 77 91 (wew. 27).
 3. Dane są zbierane w celu organizacji i przeprowadzenia Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym organizowanych w dniach 17-19 czerwiec 2019r. w Tarnowie zwanych dalej „Mistrzostwami”.
 4. Pozyskiwanie danych w celu przeprowadzenia Mistrzostw wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art 6 ust 1 lit a i b. (RODO)
 5. Dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, oraz innym podmiotom jeżeli obowiązek ich przekazania wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.: w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
  w związku z organizacją i przeprowadzeniem Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym organizowanych w dniach 17 - 19 czerwiec 2019r. w Tarnowie zwanych dalej „Mistrzostwami”.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie www.pspr.tarnow.pl zakładka Stefapacjenta/RODO, przesyłanych drogą e-mailową na adres Inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.
 8. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.