Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

Wstęp Deklaracji

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.pspr.tarnow.pl Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Tarnowie.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
33-100 Tarnów al. M. B. Fatimskiej 2

Kontakt do administracji PSPR Tarnów:
Tel.: 14 621-77-91
Fax: 14 621-47-90

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie www PSPR Tarnów

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekst
  nowy pasek z funkcjami dla osób niedowidzących oraz poprawiony szablon o wysokim kontraście.
 3. wyróżnienie odnośników
 4. na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  UKRYTE funkcje nawigacji pojawiają się po wejściu na stronę za pomocą TABulatora (po otworzeniu się strony proszę od razu wcisnąć TAB) . Są tam 2 funkcje: przeskoczenie do nawigacji, przeskoczenie do treści
 5. użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie bez uzywania myszki
 6. staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika PSPR Tarnów oraz audytu zewnętrznego. RAPORT (pdf, 245kB)

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

e-mail: sekretariat@pspr.tarnow.pl.
Telefon: 14 621 77 91 (wew.27)

Procedura wnioskowo-skargowa

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na dane teleadresowe PSPR Tarnów lub adres e-mail: sekretariat@pspr.tarnow.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie znajduje się przy Al. M. B. Fatimskiej 2 w Tarnowie.

W skład PSPR Tarnów wchodzą również miejsca stacjonowania ZRM:

 1. zespół ratownictwa medycznego „S” – miejsce stacjonowania Tarnów, al. M.B. Fatimskiej 2
 2. zespół ratownictwa medycznego „S”– miejsce stacjonowania Tarnów, Kwiatkowskiego 18
 3. zespół ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Tarnów, al. M.B. Fatimskiej 2
 4. zespół ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Tarnów, al. M.B. Fatimskiej 2
 5. zespół ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Tarnów, al. M.B. Fatimskiej 2
 6. zespół ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Tarnów Błonie 2a,
 7. zespół ratownictwa medycznego „S” - miejsce stacjonowania Tuchów, ul. Szpitalna 1,
 8. zespół ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Wojnicz, ul. Zawale 30,
 9. zespół ratownictwa medycznego „P”- miejsce stacjonowania Żabno, ul. Piłsudskiego7,
 10. zespół ratownictwa medycznego „P”- miejsce stacjonowania Gromnik, ul. Krynicka 3,
 11. zespół ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Szerzyny,
 12. zespół ratownictwa medycznego „P” - miejsce stacjonowania Zakliczyn, ul. Szkolna 1
 13. zespół ratownictwa medycznego „P”-  miejsce stacjonowania Lisia Góra ul. W. Witosa 4

 

Dodatkowe informacje:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie przy Al. M.B Fatimskiej 2 zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynków i pomieszczeń poprzez wsparcie innej osoby.

 

USTAWA z dnia 19 lipca 2019r o zapewnianiu dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami - art. 6,

Dostępność architektoniczna – minimalne warunki

Obowiązki wynikające z Ustawy

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren PSPR Tarnów.

Dostęp alternatywny

Zapewnienie możliwości poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami,

 

Przestrzenie komunikacyjne budynków PSPR Tarnów są wolne od barier poziomych. Komunikacja pozioma w korytarzach jest na jednym poziomie. Komunikacja pionowa – zawiera bariery w postaci schodów. Poruszanie się po piętrach i pomiędzy piętrami realizowane jest poprzez dostęp alternatywny.

PSPR Tarnów zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika PSPR Tarnów

Umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń(z wyjątkiem technicznych) w budynku

 

Budynek PSPR Tarnów znajduje się na terenie zamkniętym wyznaczonym przez ogrodzenie z ul. Fatimską oraz szlabany wjazdowy i wyjazdowy. Każda wizyta musi zostać poprzedzona wcześniejszą informacją telefoniczną lub mailową na dane teleadresowe PSPR Tarnów. Wejście i wjazd na teren PSPR Tarnów odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika. Miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami jest oznaczone kopertą i znakiem poziomym oraz pionowym. Poruszanie się po placu w budynku i pomiędzy piętrami realizowane jest poprzez dostęp alternatywny.

PSPR Tarnów zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika PSPR Tarnów. Istnieje również możliwość kontaktu z administracją PSPR Tarnów w inny sposób tj. online poprzez platformę do wideokonferencji ZOOM.

 

Umożliwienie nawigacji wewnątrz budynku w szczególności osobom z wadami wzroku oraz słuchu

Nawigacja wewnątrz budynków realizowana jest poprzez dostęp alternatywny.

PSPR Tarnów zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika PSPR Tarnów

Umożliwienie wejścia do budynku z psem asystującym,

 

PSPR Tarnów zapewnia możliwości wejścia do budynku z psem asystującym. Poruszanie się po placu w budynku i pomiędzy piętrami realizowane jest poprzez dostęp alternatywny.

PSPR Tarnów zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika PSPR Tarnów oraz zapewnienie wsparcia technicznego

Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku wszystkim w tym osobom z niepełnosprawnościami.

 

W budynkach PSPR Tarnów bezpieczną ewakuację zapewniają oznaczenia dróg ewakuacyjnych tj. tablice informacyjne. Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania realizowane jest poprzez dostęp alternatywny.

PSPR Tarnów zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika PSPR Tarnów oraz zapewnienie wsparcia technicznego

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. PSPR Tarnów nie zapewnia obsługi poprzez komunikowanie się  językiem migowym.
 2. PSPR Tarnów nie posiada instalacji i urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.