Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

Informacje z NFZ dotyczące pomocy medycznej w Małopolsce


Zintegrowany Informator Pacjenta - wyszukaj odpowiednią placówkę medycznąŹródło: www.nfz-krakow.pl 
W razie nagłego zachorowania macie Państwo do dyspozycji różne formy pomocy medycznej – w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości. W lżejszych przypadkach wystarczy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w nocy lub dni wolne od pracy skorzystać z całodobowej pomocy ambulatoryjnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – numer telefonu i adres placówki, do której należy się wówczas zgłosić - znajdziecie Państwo w swojej przychodni. W przypadku urazu bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia opiekę uzyskają Państwo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Natomiast w sytuacji zagrożenia życia pomocy udzieli Państwu pogotowie ratunkowe.


CAŁODOBOWA POMOC W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 
W przypadku lżejszych dolegliwości macie Panstwo do dyspozycji pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  Jeśli po zamknięciu Państwa przychodni poczujecie się Państwo źle, możecie uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Jest to przedłużenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. 
 
Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej możecie Państwo skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybralibyście Państwo lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to najczęściej sytuacje, gdy:
nie macie Państwo objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, 
zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, 
macie istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i Państwa stan zdrowia. 

Jak uzyskać informację na temat miejsca, gdzie pełniona jest opieka całodobowa?

Informację na ten temat otrzymacie Państwo od lekarza pierwszego kontaktu. Przychodnia, do której Państwo należycie, może zorganizować opiekę całodobową u siebie lub zlecić ją innej placówce. W każdej przychodni POZ w widocznym miejscu powinna być umieszczona informacja gdzie pacjenci mogą zgłaszać się po pomoc w nocy, niedziele i święta. Jeśli ktoś z Państwa nie zna jeszcze adresu i numeru telefonu do placówki, w której w razie potrzeby może uzyskać nocną opiekę lekarską i pielęgniarską powinien niezwłocznie sprawdzić te dane, by w wypadku nagłego zachorowania wiedzieć dokąd powinien się udać. Świadczenia w ramach całodobowej opieki ambulatoryjnej obejmują pomoc lekarza i pielęgniarki oraz – w razie potrzeby nocną pomoc wyjazdową.
Co obejmuje opieka całodobowa?

Obejmuje lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną oraz nocną pomoc wyjazdową (polega ona na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu ubezpieczonego oraz zapewnienie mu w razie potrzeby ciągłości leczenia).

Pełna lista placówek w małopolsce znajduje się poniżej

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA - listaSZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE


Szpitalne Oddziały Ratunkowe - udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się same. W części przypadków pacjent po uzyskaniu pomocy w SOR może wrócić do domu; pozostali chorzy po wstępnej diagnostyce i leczeniu są kierowani do oddziałów szpitalnych lub przekazywani do innych placówek specjalistycznych. Każdy SOR posiada zaplecze w postaci podstawowych oddziałów szpitalnych - ogólnego, dziecięcego, chirurgiczno-urazowego, ginekologiczno-położniczego oraz Intensywnej Terapii, a w niektórych również oddziałów specjalistycznych. 
Przypominamy, że szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia. 
Pamiętajmy, że do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania oraz że nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia. 

 Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Tarnowie
Szpital Wojewódzki im.Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
014/ 631 50 00

Pełna lista placówek w małopolsce znajduje się poniżej

Szpitalne oddziały ratunkowe i Izby przyjęć - lista 
POGOTOWIE RATUNKOWE


Pogotowie Ratunkowe prowadzi w warunkach pozaszpitalnych czynności medyczne mające na celu ratowanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (to jest w przypadku nagłego lub spodziewanego w krótkim czasie pojawienia się poważnego uszkodzenia funkcji organizmu) oraz transportuje pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć lub bezpośrednio do placówki prowadzącej specjalistyczne leczenie (np. oddziału kardiologii inwazyjnej, oddziału oparzeniowego itp.). Szczególną formą doraźnej pomocy medycznej jest lotnicze pogotowie ratunkowe, o którego użyciu decyduje zawsze dyspozytor medyczny. 

Kiedy powinniśmy wezwać pogotowie ratunkowe?

Wezwanie pogotowia powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Do takich przypadków należą np. utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana, będąca efektem urazu.
 
W jaki sposób możemy wezwać pogotowie?

Aby wezwać  pogotowie powinni Państwo zadzwonić pod numer 999 lub 112.
Pamiętajmy, że obowiązkiem osoby będącej świadkiem powstania nagłego zagrożenia zdrowia innego człowieka jest zawiadomienie podmiotów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy medycznej oraz w miarę posiadanych możliwości i umiejętności udzielenie pierwszej pomocy; w takim przypadku ratującemu przysługuje ochrona prawna jak funkcjonariuszom publicznym oraz zwolnienie z odpowiedzialności za szkody majątkowe spowodowane koniecznością ratowania życia lub zdrowia w stanie nagłym. 
 
Jakie dane należy podać wzywając karetkę?

O wysłaniu karetki decyduje przeszkolony dyspozytor, zada on Państwu kilka pytań, należy podać: dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizację); powód wezwania karetki - krótki, dokładny opis sytuacji - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych) ; kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć) ; kto wzywa karetkę ( imię i nazwisko, numer telefonu). By usprawnić dojazd karetki należy podać dyspozytorowi punkty orientacyjne - charakterystyczne miejsce np. kościół, posterunek policji itp. Wezwanie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte". 
 
Czy za wezwanie pogotowia trzeba zapłacić?

W sytuacji zagrożenia życia mamy zawsze prawo wezwać Pogotowie Ratunkowe. Odpowiednio przeszkolony dyspozytor potrafi ocenić, czy stan zdrowia wymaga wysłania karetki, czy skierowania do ambulatorium.
 
Czy jeśli osoba, której pomocy udziela pogotowie nie posiada przy sobie dowodu ubezpieczenia, nie będzie to przeszkodą w udzieleniu świadczenia?

W stanach nagłych, jeśli pacjent nie posiada przy sobie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego nie zostanie pozbawiony pomocy, natomiast dowód ubezpieczenia powinien zostać przedstawiony w terminie do 7 dni od daty zakończenia leczenia lub jeśli pacjent nadal przebywa w szpitalu w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia leczenia. 

Czy w ramach pomocy Pogotowia Ratunkowego można otrzymać skierowanie do specjalisty?

Powinni Państwo pamiętać, że wezwanie pogotowia powinno nastąpić wyłącznie w przypadkach zagrożenia życia lub ciężkich stanach nagłychNie należy korzystać z tej formy pomocy celem uzyskania recepty na stosowane leki, konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych- poza niezbędnymi w danym momencie, zwolnienia lekarskiego czy skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych nie związanych z aktualnym zachorowaniem. Wszystkie powyższe świadczenia dostępne są u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wzywając pogotowie w takich przypadkach uniemożliwiamy skierowanie karetki w inne miejsce, do ciężkiego stanu lub wypadku. 

W jaki sposób zespół karetki pogotowia udziela pomocy?

Zespół ratownictwa medycznego udziela pomocy w miejscu pobytu chorego oraz w razie potrzeby transportuje pacjenta  do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego bądź lekarza koordynatora medycznego.
Przypominamy, że od 1 stycznia 2007 roku w niektórych karetkach pracują zamiast lekarza ratownicy medyczni - są oni specjalnie przygotowani do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i zabezpieczenia pacjenta w trakcie transportu do szpitala, natomiast nie mają uprawnień do wystawiania recept, skierowań oraz zaświadczeń (np. zwolnień z pracy).