Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA w PSPR Tarnów

Kategorie: Przetargi publiczne,
Data: 2020-07-02

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, z siedzibą w Tarnowie, przy al. M.B. Fatimskiej 2,  na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r., poz. 295 z późn. zm.) ogłasza konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz.896):

 • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie

oraz zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska objętego konkursem,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • opis przebiegu pracy zawodowej,
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 •  oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko wraz z klauzulą informacyjną
  o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego – o treści jak
  w załączniku do niniejszego ogłoszenia

Kopie dokumentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w siedzibie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie - Al. M. B. Fatimskiej 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz adresem kandydata i numerem telefonu kontaktowego, w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Al. M. B. Fatimskiej 2 –
 w sekretariacie,  a także adnotację z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”

Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia kandydatur: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Al. M. B. Fatimskiej 2, sala konferencyjna, w terminie do 20 dni od daty upływu terminu zgłaszania kandydatów.

 

 Załącznik do ogłoszenia o konkursie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

 

 

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana w ramach dokumentacji aplikacyjnej w toku postępowania konkursowego, jest Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
  w Tarnowie z siedzibą przy Al. M.B. Fatimskiej 2, 33-100 Tarnów.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem: (14) 621-77-91 (wew.27) lub adresem e-mail: iod@pspr.tarnow.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest wyłonienie kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (tj. Dz. U. 2011 nr 151 poz.896)
 5. Zebrane dane będą przetwarzane do dnia nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej z kandydatem wybranym w drodze konkursu, albo z dniem stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego.
 6. Dane kandydata, z którym w wyniku postępowania konkursowego nawiązano stosunek pracy albo zawarto umowę cywilnoprawną na stanowisko objęte procedurą konkursową zostaną przekazane pracownikowi ds. kadr Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych nie będą, podmioty inne, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy i zleceniobiorcy Administratora danych osobowych w zakresie pisemnych upoważnień.
 7. Dane osobowe kandydatów wskazanych w dokumentacji konkursowej będą przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu.
  W przypadku braku nawiązania stosunku pracy archiwizowane zgodnie z przepisami prawa.
  W przypadku nawiązania stosunku pracy w ramach akt osobowych, przez okres zatrudnienia
  a następnie po ustaniu stosunku pracy archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
 10. Odmowa podania danych uniemożliwi Pani/Panu aplikowanie na wybrane stanowisko objęte postępowaniem konkursowym.

                                                                                                                                  Podpis kandydata

       ...........................................

          /data, imię i nazwisko/

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

 

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz przekazanych podczas trwania procesu rekrutacyjnego w zakresie niezbędnym do wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie przez Administratora, tj. Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie reprezentowaną przez dyrektora, którego siedzibą jest PSPR Tarnów mieszcząca się w budynku przy Al. M.B. Fatimskiej 2 w Tarnowie.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałam/em się z treścią informacji dot. przetwarzania moich danych osobowych zawartej
  w „Klauzuli informacyjnej” w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach, jako właściciela danych.

...........................................

          /data, imię i nazwisko/

Dokumenty do pobrania

Link do ogłoszenia na portalu BIP.