Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

KONKURS OFERT – LEKARZ

Kategorie: Przetargi publiczne,
Data: 2022-08-18

KONKURS OFERT – LEKARZ


Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
al. M.B. Fatimskiej 2
33-100 Tarnów
działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

OGŁASZA


konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarza w specjalistycznych zespołach wyjazdowych w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

 

Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej.


Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w Administracji PSPR (33-100 Tarnów Al. M.B. Fatimskiej 2 I p.)

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach opisanych zgodnie ze wzorem zawartym w szczegółowych warunkach konkursu w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Al. M. B. Fatimskiej 2 w Sekretariacie do dnia 30 sierpień 2022 r.  do godz. 09:00.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpień 2022 r. o godzinie 09:30 w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, al. M. B. Fatimskiej 2.


Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia konkursu jak również przesunięcia terminów składania ofert ich otwierania i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ankieta NFZ - załącnzik nr 3

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz Ofertowy - załącznik nr 1

Ogłoszenie

Wzór umowy

Oświadczenie - załacznik nr 2